Open vacancies

Pozícia: Training & HR Specialist
Zamestnávateľ: EMA – Development and Mobility Agency
Miesto práce: Nivy Tower, Mlynské nivy 5, Bratislava
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok, Príkazná zmluva, Mandátna zmluva – živnosť
Trvanie pracovného pomeru: 9 mesiacov
Termín nástupu: 01.06.2022 (ASAP)
Celková mzda: 2.800 – 3.200 EUR/mesiac (brutto)

Agentúra EMA hľadá do svojho tímu Training & HR Specialist so skúsenosťami s realizáciou medzinárodných projektov.

Informácie o organizácii:

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid, Európskou komisiou a U.S. Department of State.

Informácia o projekte:

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením projektového manažéra bude Training & HR Specialist zodpovedať za:

 • plánovanie, prípravu a realizáciu aktivít projektu na Slovensku a v Moldavsku,

 • realizáciu informačných seminárov (pred-odchodovej, po-príchodovej orientácie) pre účastníkov programu mobility a kurzov medzi-kultúrnych kompetencií pre zamestnávateľov,

 • prípravu a realizáciu aktivít súvisiacich s náborom, prihlásením sa do programu a výberového procesu; kontrolu a skríning zaslaných žiadosti, posúdenie či kandidáti spĺňajú kritéria pre zaradenie do programu,

 • odbornú asistenciu pri zabezpečení príchodu moldavských talentov na Slovensko (asistencia účastníkom programu v procese vybavovania povolenia na pobyt; poskytovanie informácií a poradenstva účastníkom programu počas pobytu na Slovensku – ubytovanie, služby, asistencia pri styku s úradmi štátnej a verejnej správy a iné),

 • výber dodávateľov a koordinácia realizácie jazykových a odborných kurzov po príchode na Slovensko,

 • prípravu komunikačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu,

 • podpora slovenských zamestnávateľov pri mentoringu účastníkov programu mobility na pracovisku,

 • monitoring aktivít, ktoré v projekte realizujú projektoví partneri na Slovensku a v Moldavsku

 • prípravu obsahových správ v spolupráci s projektovým tímom a projektovými partnermi,

 • zabezpečenie, vyhotovenie, zber, kontrolu a archiváciu projektovej a podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu v spolupráci s finančným manažérom,

 • analýzu a spracovanie informácií súvisiacich s témami zahraničnej študentskej a pracovnej mobility

 • v koordinácii s riaditeľom EMA zastupovanie organizácie na národných a medzinárodných podujatiach a konferenciách,

 • realizácia služobných ciest na Slovensku a v zahraničí,

 • odborná asistencia pri príprave nových projektov organizácie,

 • iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie a skúsenosti:

 • vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,

 • minimálne 5 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,

 • minimálne 4 a viac rokov riadiacej praxe a skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou s riadením a realizáciou projektov v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja,

 • skúsenosti s prípravou a realizáciou seminárov a školení,

 • skúsenosti s náborom a výberom a skríningom kandidátov na IT pozície,

 • znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,

 • pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,

 • vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • logické a analytické uvažovanie,

 • zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce,

 • doručovanie výsledkov v stanovených termínoch,

 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy; výborné organizačné a komunikačné schopnosti,

 • záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom,

 • možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi,

 • príjemné kancelárske priestory v HUBHUB, Nivy Tower

 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Informácie o výberovom konaní:

CV a motivačný list v SJ pošlite na vacancy@migrationagency.eu do 15. mája 2022. Do predmetu emailu uveďte Training & HR Specialist. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30. máj 2022. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 5 mesiacov. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Pozícia: Finance & Administrative Specialist
Zamestnávateľ: EMA – Development and Mobility Agency
Miesto práce: Nivy Tower, Mlynské nivy 5, Bratislava
Druh pracovného pomeru: Práca na skrátený úväzok, 100h/mesiac, Príkazná zmluva, Mandátna zmluva – živnosť
Trvanie pracovného pomeru: 5 mesiacov
Termín nástupu: 01.06.2022 (ASAP)
Celková mzda: 1.800 – 2.000 EUR/mesiac (brutto), výška mzdy závisí od skúseností uchádzača.

Agentúra EMA hľadá do svojho tímu Finance & Administrative Specialist so skúsenosťami z finančného a administratívneho riadenia medzinárodných projektov.

Informácie o organizácii:

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid, Európskou komisiou a U.S. Department of State.

Informácia o projekte:

Cieľom projektu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce oboch krajín. Projekt trvá 32 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron a ďalšie.

Náplň práce a zodpovednosti:

Pod vedením riaditeľa a finančného manažéra bude Finance & Administrative Specialist zodpovedať za administratívne a finančné procesy organizácie:

 • komunikácia s partnermi projektu v súvislosti so zabezpečením povinnej podpornej dokumentácie k výdavkom v rámci pravidelného finančného reportingu,

 • kontrola a analýza partnermi predloženej dokumentácie a posúdenie ich súladu s pravidlami donora,

 • administratívne spracovanie žiadostí o platbu v spolupráci s finančným manažérom organizácie,

 • príprava prehľadu zmlúv externých dodávateľov služieb a fakturovaných hodín v súlade s platnými zmluvami,

 • príprava zmlúv a dodatkov externých dodávateľov služieb organizácie,

 • spracovanie objednávok a obstarávaní v súlade s interným predpisom organizácie,

 • monitoring, zabezpečenie, inventarizácia a údržba kancelárskeho vybavenia a zabezpečenie kancelárskych potrieb v súlade s potrebami organizácie,

 • archivácia účtovnej a projektovej dokumentácie,

 • kontrola cestovných príkazov, vyúčtovaní služobných ciest a k tomu prislúchajúcich podkladov,

 • kontrola dochádzky a súvisiacich výkazov práce na jednotlivé projekty,

 • iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície. 

Požadovaná kvalifikácia:

Vzdelanie a skúsenosti:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v oblasti účtovníctva, administratívy, ekonómie alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti účtovníctva, administratívy alebo financií,

 • minimálne 4 roky skúseností v oblasti administratívy a financií,

 • skúsenosti s finančným manažmentom EÚ projektov je výhodou,

 • znalosť neziskového prostredia alebo operačných programov EÚ je výhodou,

 • minimálne 1 rok skúseností s verejným obstarávaním v zmysle slovenskej legislatívy resp. skúseností s obstarávaním v súlade s pravidlami zahraničných donorov,

 • pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1,

 • vodičský preukaz B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • logické a analytické uvažovanie,

 • zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce,

 • doručovanie výsledkov v stanovených termínoch,

 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti,

 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy,

 • záujem o aktivity a činnosti organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom,

 • možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi,

 • príjemné kancelárske priestory v HUBHUB, Nivy Tower

 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Informácie o výberovom konaní

CV a motivačný list v SJ pošlite na vacancy@migrationagency.eu do 15. mája 2022. Do predmetu emailu uveďte Finance & Administrative Specialist. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30. máj 2022. V tejto fáze ponúkame zmluvu na 5 mesiacov. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.