top of page

Nadväzovanie partnerstiev medzi slovenskými a ukrajinskými univerzitami

5. decembra 2019

Zástupcovia Európskej migračnej agentúry, IT Asociácie Slovenska (ITAS), Ukraine-Slovak Center a troch slovenských univerzít sa počas pracovnej cesty v rámci prípravy spoločných magisterských študijných programov stretli so zástupcami 6 ukrajinských univerzít v Kyjeve a Charkove.

V rámci projektu „Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu“ sa 26. – 29. novembra 2019 uskutočnila pracovná cesta na Ukrajinu, ktorej cieľom bolo nadviazať spoluprácu na účel vytvorenia spoločných magisterských študijných programov (SMŠP) zameraných na štúdium informatiky.

Slovenskí partneri projektu – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline – sa stretli so zástupcami šiestich popredných ukrajinských univerzít Taras Shevchenko National University of Kyiv, National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute“, Kharkiv National University of Radio Electronics, National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute“, National University of Kyiv-Mohyla AcademyKherson National Technical University.

Okrem detailov akademickej spolupráce sa na stretnutiach diskutovalo aj o schéme mobility, ktorú vytvorili ITAS a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy a ktorá je postavená na spolupráci so súkromnými firmami, ktorí celú schému a zapojených študentov podporujú. Zástupcovia ukrajinských univerzít prejavili veľkú ochotu spolupracovať na projekte, keďže medzinárodná spolupráca a možnosť študovať časť štúdia v EÚ so štipendijnou podporou je pre ukrajinských študentov atraktívnou možnosťou študijného a kariérneho rozvoja.

Mobilitu zahraničných študentov v rámci realizovaného projektu považujeme za vhodný nástrojov na získavanie talentov, ktorý môže pomôcť v boji s nedostatkom vysokokvalifikovaných pracovníkov na Slovensku, ale prostredníctvom transferu skúseností a expertízy môže napomôcť aj rozvoju Ukrajiny.

Na príprave pracovnej cesty a oslovení ukrajinských partnerov sa podieľalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve a na pracovných stretnutiach s ukrajinskými univerzitami sa zúčastnil aj veľvyslanec Marek Šafin.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotácie na realizáciu projektov z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid.

EMA
bottom of page